ประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี 2563 ของการรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของการรถไฟ ให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปรับทราบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.railway.co.th/