ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการค้นคว้าทางวิชาการ และสามารถติดตาามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินฯได้ที่
https://itas.nacc.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *