ประชาสัมพันธ์แนะนําการใช้งานฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ LibVRU ๒๐๒๑

เรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
“แนะนําการใช้งานฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ LibVRU ๒๐๒๑“
– แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
– การสืบค้นงานวิจัย เพื่อการจัดการเรียนการสอน
– การทําวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
ร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
จาก SE-ED E-Library และ EBSCO Discovery Service
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
https://forms.gle/EMNRA6Fz9i8Q3C289
ภายใน 16 เมษายน 2564
สอบถามโทร. 025291967, 025291976