ช่องทาง เข้าร่วมกิจกรรม “แนะนําการใช้งานฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ LibVRU ๒๐๒๑“

ช่องทาง เข้าร่วมกิจกรรม
“แนะนําการใช้งานฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ LibVRU ๒๐๒๑“
ผ่าน Zoom Meeting https://zoom.us/j/6416039652…
Meeting ID: 641 603 9652
Passcode: 552916
วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ