ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2564

กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่36 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2564 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพามิต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
https://webdev.excise.go.th/ebooks/02-2021/