ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564

กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพามิต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
https://webdev.excise.go.th/ebooks/03-2021/