ปฐมนิเทศ ในรูปแบบ ON SITE

“VRU First Step of Learning”
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 | เวลา 08.00 – 16.00 น.
ระบบ (Zoom Cloud Meeting) และLive Facebook :
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์