ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน