บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดำเนินการจัดการให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์
ในสถานการณ์ ช่วง Covid-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
แสกน QR CODE ด้านบนหรือ คลิ๊กที่นี่