มาตรการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid-19)


1. มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและอนามัยบุคคลเว้นระยะห่าง
2. มาตรการรักษาความสะอาด
3. การส่งเสริมการใช้ระบบออนไลน์เพื่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ