ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 (ฉบับที่ 21)