การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในการ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์
วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2