การถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565

การถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
ผ่านระบบ Zoom Meeting