ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการระบาด

เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการระบาด การป้องกันและการแพร่ระบาด
ของโรคปอดอักเสบของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

สามารถติดตามสถานการณ์ การระบาดของโรคได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค  https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php