ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรม การใชงานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์”
โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ
– การเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
– ร่วมเสนอรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ณ ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์