ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ครู นักเรียน และ นักศึกษา
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์