กิจกรรม จิตอาสา เรา ทำดีด้วยห้วใจ ครั้งที่ 10

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ อ.ไชย มีหนองหว้า อ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พร้อมใจร่วมทำ กิจกรรม จิตอาสา เรา ทำดีด้วยห้วใจ” ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์