ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Green office”

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการ แนะนำ ให้ควารู้เกี่ยวกับ
“การจัดทำ Green office เพื่อนำไปสู่สำนักงานสีเขียว “ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์
โดย อาจารย์ มณทิพย์ จันทร์แก้วและบุคลากรที่ดูแลในแต่ละหมวดเป็นผู้แนะนำการจัดทำ Green office  ณ. ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ สสร. 504 ชั้น 5
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์