พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศล
แด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มูลนิธิเจ้าฟ้าฯ ศิษย์เก่า ร่วมในพิธี
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร