ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เปิดให้บริการเฉพาะประตูทางเข้า GATE 1
2. เปิดให้บริการ เวลา 8.30 -11.00 น.
3. ปิดให้บริการ เวลา 11.00 น.-13.00 น.
เพื่อทำความสะอาด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19
4. เปิดให้บริการอีกครั้ง เวลา 13.00 – 16.30 น.