ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๑) ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓