แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา นั้น โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้ดำเนินการโครงการ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) ระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิด ผลิตและพัฒนารายวิชาโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดให้บริการการศึกษาออนไลน์แบบเปิด เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เปิดให้บริการที่ : http://thaimooc.org
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ : http://bit.ly/tcu-thaimooc