แบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac
ระบบปฏิบัติการ macOS จำนวน 48 เครื่อง
และขอสงวนสิทธิ์การบริการให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรอกแบบฟอร์ม : ขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์(IMAC)

หรือแสกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *