E-Book วิทยานิพนธ์
หนังสือ E-BOOK วิทยานิพนธ์

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดพฤติกรรมการเสพยาซ้ำของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน

การนำนวัตกรรมมาใช้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล>

การดําเนินการสร้างมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจค้าข้าวขนาดเล็ก จังหวัดอ่างทอง

การนํานโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดไปปฏิบัติ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการนําเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคธุรกิจสปาในประเทศไทย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและความสามารถในการเขียน เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิค KWDL

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ รูปแบบซิปปาร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการขนส่งสินค้า จังหวัดปทุมธานี

ตัวแบบการประยุกต์หลักการภาวะผู้นำที่มีความหมายทางจิตใจสำหรับผู้สอบบัญชี กลุ่มบริษัทสอบบัญชี ในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับครัวเรือนในชุมชน จังหวัดสระแก้ว

ปัจจัยการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อความผูกพัน องค์การของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสวนน้ำ บริเวณตําบลคลองสวนพลูอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนของคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4-5

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลและการพยากรณ์ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทย

ผลของวิธีสอนแบบเน้นประสิทธิผลที่มีต่อทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร์ ประเทศกัมพูชา

การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของเทศบาลในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านตลาดออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดนนทบุรี

การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค LT