ITA นโยบายการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์2563
ตัวชี้วัด/ประเด็นคำถาม
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
o1 โครงสร้าง ●แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
●ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่นสำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงสร้างสำนักวิทยบริการฯ
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามตำแหน่งงาน
o2 ข้อมูลผู้บริหาร ●แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
●ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของหน่วยงาน
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ
รายนามผู้บริหารของหน่วยงาน
o3 อำนาจหน้าที่ ●แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
o4 แผนยุทธ์ศาสต์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ●แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
แผนยุทธ์ศาสต์หรือและพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
●ที่อยู่หน่วยงาน
●หมายเลขโทรศัพท์
●หมายเลขโทรสาร
●ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
●แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ●แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ●แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
●เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2563
หน้า Web site
facebookสำนักวิทยบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม -ตอบเป็นต้น
●สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน( ได้ด้วยเบราเซอร์ทุกตัว )
กระดานถามตอบ Q&A
o9 Social Network ●แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
●สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
Facebook
Web Site
o10 แผนดำเนินงานประจำปี ●แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการ 2563
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ●แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนิน งานประจำปี
●มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
●เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
รายงานการติดตามผลดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์-2563 ไตรมาสที่ 2
รายงานตัวชี้วัดโครงการ-2563 ไตรมาสที่ 2
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจาปี
●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ ดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น
●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานข้อมูลประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยการตรวจเยี่ยมหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานข้อมูลการตรวจติดตามมหาวิทยาลัย 2562
รายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2562
o13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน ●แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้า หน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
ระบบกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุุด
o14 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ ●แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
คู่มือประชาชน
คุ่มือการบริการจัดการสมาชิกห้องสมุด
ประกาศเรื่อง-การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติ(ตุลาคม 62 – มีนาคม 63) ●แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
●เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
สถิติการเข้าใช้บริการและยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ●แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
●รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2561
o17 E-Service ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม อำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
vpn
คู่มือการใช้งาน VPN
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ●แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ที่มีระยะ 1 ปี
●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ในปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการ 2563
กนผ.01 ปี 2563
กนผ.02 ปี 2563
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 ●แสดงความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี
●มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
●เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการเบิกจ่าย เม.ย.63
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่นผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธฺ์ตามเป้าหมายเป็นต้น
●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ●แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
●เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
o22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ●แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ปะรกาศเชิญชวนประกาศการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
●เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
ประกาศ tor เครื่องปรับอากาศ สำนักวิทยบริการ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ●แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรืข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้างเป็นต้น
●จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
●เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนต.ค.62-มี.ค.63
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ●แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562
รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2562 ไตรมาสที่ 4
รายงานตัวชี้วัดโครงการ 2562 ไตรมาสที่ 4
กนผ 05 โครงการการจัดการIQA (รวม2กิจกรรม) อ.มณทิพย์
กนผ 05 บริหารสำนักงาน อ.ณัฐพงศ์
กนผ 05 การจัดประชุมกรรมการจำส่วนราชการ อ.มณทิพย์
กนผ 05 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อ.มณทิพย์ งบรายได้
กนผ 05 อบรมGo Green อ.มณทิพย์ งบรายได้
กนผ 05 DIY by ARIT อ.มณทิพย์ งบรายได้
กนผ 05 นิทรรศการ อ.มณทิพย์ งบรายได้
กนผ 05 จัดหาทรัพยากร ผศ.กมลมาศ
กนผ 05 พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ ALIST
กนผ 05 webometrics อ.ณัฐ งบรายได้
กนผ 05 พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร ปริญญา งบแผ่นดิน
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ●แสดงนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ที่มี จุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม
●เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ มอบหมาย หรือ นโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
●เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักวิทยบริการฯ
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ●แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
●เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อO25
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน มกราคม 2563

o27 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ●แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
●เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ O25
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจกิจกรรมบุคลากรจิตอาสาและกิจกรรมขวัญใจมหาชนARIT
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ●แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
●มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
●เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ●แสดงคู่มือหรือแนวทางการ ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่นรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ●แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
●มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
●เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการ2558
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ-2561
หนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักครั้งที่ 1
ใบลงชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ●แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์ หรือ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
●ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
●เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
●เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ.2563
● การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ภาพและข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการแสดงเจตน์จำนงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ●แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
บันทึกรายงานตรวจสอบภายใน
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผล ประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
●เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมกรรมการบริหาร-เดือน-พฤศจิกายน-2562
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ●แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน ●แสดงความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
●มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าช่นความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
●เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563
รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล การดำเนินการ เช่น ผลการดำเนิน การโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
●ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน ●แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
●มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
●มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน ●แสดงผลการดำเนินการตาม มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย