การจัดการความรู้ “Knowledge Management”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรให้เป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กร สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อจุดประกายความคิดและสร้างความตระหนักรู้
ให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยทางสำนักได้กำหนดเป็นนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขึ้นสำนักมีแผนการจัดการความรู้
(KM Action Plan)ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มาระยะเวลาหนึ่งดังนั้นทางสำนักจึงได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ เรื่องเทคนิคการสร้างสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในปี พ.ศ. 2562

เอกสารเผยแพร่