Green Library หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้บริหารระดับสูง อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ร่วมกันกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ตลอดจนแนวทาง
ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามโครงการและกิจกรรมตาม
แผนการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวระยะ 5 ปี
1. ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม เช่น Energy Utilization Index (EUI)
เครื่องปรับอากาศ    ไฟส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า    ลิฟต์(เอกสารที่ 8.1 – เอกสารที่ 8.7)
2. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะเช่น ปริมาณขยะที่ลดลง และร้อยละของขยะที่นำมา Reuse
และ Recycle เพิ่มขึ้น สำนักวิทยบริการเริ่มดำเนินการบันทึกกํารเก็บข้อมูล ปริมําณขยะ ตามตารางการเก็บ
ข้อมูลของเสียของสำนักวิทยบริการฯ โดยที่การจัดการขยะของสำนักวิทยบริการได้เริ่มดำเนินการ คัดแยก
ประเภทขยะ โดยแบ่งเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย เศษอาหารและคัดแยกประเภทของกระดาษ
หน้าเดียวเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และมีการรวบรวมกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วนำไปแปรรูปให้เป็นถุงกระดาษ A4 ถุง
จากซองเอกสาร ตระกล้าใส่ของจากหนังสือพิมพ์เก่า แกนกระดาษชำระที่ใช้แล้ว มีการบันทึกการเก็บข้อมูล
ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในปี 2561(เอกสารที่ 8.8 – เอกสารที่ 8.10)
3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ระบบ
การบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งธรรมชาติ โดยนำน้ำเสียผ่านทางท่อระบายเข้าสู่สระบำบัดน้ำเสียแบบพืชบำบัด
และน้ำตกเติมออกซิเจนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(เอกสารที่ 8.11)
4.ประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ เช่นไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับ
สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร จำนวนครั้งของการล้างเครื่องปรับอากาศในแต่ละปี
(เอกสารที่ 8.12 – เอกสารที่ 8.19)
5. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก เช่นร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งองค์กรต่อจำนวนผู้มารับบริการ(เอกสารที่ 8.20 – เอกสารที่ 8.23)

เลขที่เอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานที่ 8.1 แผนการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี
เอกสารหลักฐานที่ 8.2 มาตรการประหยัดพลังงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารหลักฐานที่ 8.3 ผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานประจำเดือน
เอกสารหลักฐานที่ 8.4 บันทึกข้อความขออนุญาตเข้ำปฏิบัติงานติดตั้งหลอดไฟ LED
เอกสารหลักฐานที่ 8.5 บันทึกการจัดซื้อหลอดไฟ LED T8 18 W
เอกสารหลักฐานที่ 8.6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน
เอกสารหลักฐานที่ 8.7 รายงานสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์การใช้พลังงาน
เอกสารหลักฐานที่ 8.8 ตารางปริมาณขยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารหลักฐานที่ 8.9 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการขยะภายในสำนักวิทยบริการ
เอกสารหลักฐานที่ 8.10 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม DIY by VRU
เอกสารหลักฐานที่ 8.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระน้ำบริเวณอาคารสำนัก
เอกสารหลักฐานที่ 8.12 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในอาคาร
เอกสารหลักฐานที่ 8.13 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม QR Tree
เอกสารหลักฐานที่ 8.14 รายงานการจัดซื้อสุขภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการ
เอกสารหลักฐานที่ 8.15 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพืชผักสมุนไพร QR Code</td>
เอกสารหลักฐานที่ 8.16 การดำเนินการตามแผนงานและมาตรการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
เอกสารหลักฐานที่ 8.17 รายงานสรุปการใช้เชื้อเพลิง ประจำปี 2559-2561
เอกสารหลักฐานที่ 8.18 เอกสารการตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์
เอกสารหลักฐานที่ 8.19 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1-4 อาคารสำนักวิทยบริการ
เอกสารหลักฐานที่ 8.20 เอกสารแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เอกสารหลักฐานที่ 8.21 ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษ ประจำปี 2560-2561
เอกสารหลักฐานที่ 8.22 รายงานผลการศึกษาปัญหาสภาพอาคารเดิมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เอกสารหลักฐานที่ 8.23 สรุปประเมินความพึงพอใจโครงการ Green Library