เอกสาร/ดาวน์โหลด


เอกสารดาวน์โหลด


คู่มือ webometic

คู่มือห้องสมุดสีเขียว

คู่มือการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ2563

แบบฟอร์มการเสนอทรัพยากร

เอกสารการบรรยาย webometrics 22/01/63

เอกสารการบรรยายการสืบค้นจาก EBSCO
รายงานการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รายงานการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศประจำหลักสูตร
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศประจำหลักสูตร

รายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้63

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศประจำหลักสูตร-ประจำปีการศึกษา-2563

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

เกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว

รายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้-2564