เอกสาร/ดาวน์โหลด


เอกสารดาวน์โหลด


คู่มือ webometic

คู่มือห้องสมุดสีเขียว

คู่มือการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ2563

แบบฟอร์มการเสนอทรัพยากร

เอกสารการบรรยาย webometrics 22/01/63

เอกสารการบรรยายการสืบค้นจาก EBSCO
รายงานการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รายงานการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศประจำหลักสูตร
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศประจำหลักสูตร