รายงาน SAR สำนักวิทยบริการฯ ประจำภาคเรียนที่ 1-2562
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ปีการศึกษา 2562

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของสำนัก/สถาบัน เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

ผลการดำเนินงาน

         เอกสารหลักฐาน         

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ข้อ 1. ผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน มีการนำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการประเมินความสำเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน 1.1.1(1)แผนกลยุทธ์ 2560-2564 สำนักวิทยบริการ
1.1.1(2)แผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการ 2563
1.1.1(3)เล่มโครงการประชุมทำแผน ปีงบประมาณ 2563
1.1.1(4)ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.1.1(5.1)ตัวชี้วัดเป้าประสงค์-2563 ไตรมาสที่ 1
1.1.1(5.2)ตัวชี้วัดโครงการ-2563 ไตรมาสที่ 1
1.1.1(5.3)ตัวชี้วัดเป้าประสงค์-2563 ไตรมาสที่ 2
1.1.1(5.4)ตัวชี้วัดโครงการ-2563 ไตรมาสที่ 2
1.1.1(6.1)รายงานผลใน vru project ไตรมาส 1.2563/a>
1.1.1(6.2)รายงานผลใน vru project ไตรมาส 2.2563.
1.1.1(6.3)รายงานผลใน vru project ไตรมาส 3.2563
ข้อ 2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนัก/สถาบันมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนัก/สถาบันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 1.1.2(1)รายงานการประชุมบุคลากร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 2562
1.1.2(2)การถ่ายทอดพันธกิอให้กับนักศึกษา
1.1.2(3.1)รายงานการประชุมกรรมการประจำส่วนราชการ 1
1.1.2(3.2)เอกสารการประชุมคณะกรรมการปรจำส่วนราชการครั้งที่ 1-2562
1.1.2(4)เอกสารการเผยแพร่ ปชส. ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์
1.1.2(5)เอกสารการเผยแพร่ ปชส. ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน Facebook
1.1.2(6.1)เอกสารการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จดหมายข่าว
1.1.2(6.2)จดหมายข่าวมีนาคม2563
1.1.2(6.3)จดหมายข่าวเมษายน2563
1.1.2(6.4)จดหมายข่าวพฤษภาคม2563
ข้อ 3. สำนัก/สถาบันมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนัก/สถาบันและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ข้อ 4. มีการประเมินการบริหารสำนัก/สถาบันด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย 1.1.4(1)แผนกลยุทธ์ 2560-2564 สำนักวิทยบริการ
1.1.4(2)แผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ 2563
1.1.4(3)
1.1.4(4)รายงานประชุมบุคลากร เดือนกันยายน 2562
1.1.4(5)รายงานประชุมบุคลากรสำนักฯ 13 กันยายน 2562
1.1.4(6)
1.1.4(7)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสำนักฯ
1.1.4(8)หลักเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปี2562
1.1.4(9)สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปี2562
1.1.4(10)รายงานการปรับปรุงการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ ปี2562
1.1.4(11)
1.1.4(12)ระบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ
1.1.4(13)คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส
1.1.4(14)รายงานข้อมูลของสำนักวิทยบริการฯ ITA
1.1.4(15)เว็บไซต์สำนักฯ
1.1.4(16)Facebook สำนักวิทยบริการฯ
1.1.4(17)จดหมายข่าวสำนัก
1.1.4(18)แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสำนักวิทยบริการฯ 2563
1.1.4(19)มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กํารประกันคุณภําพกํารศึกษาภายใน-2562
1.1.4(20)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจ
1.1.4(21)รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานด้านภาวะผู้นำและหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารฯ ปีการศึกษา 2562
1.1.4(22)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 5-2563
1.1.4(23)โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักฯ
1.1.4(24)คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักฯ
1.1.4(25)ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้บริการสำนักฯ 2554
1.1.4(26)ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการให้ยืมทรัพยากรฯ
1.1.4(27)คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุน
1.1.4(28)ตารางเวรการปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์
1.1.4(29)รายงานประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1-2563
ข้อ 5. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้สำนัก/สถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยความรู้ที่ได้เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลภายในองค์กร ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ข้อ 1. ผู้มีกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 1.2.1(1)คำสั่งที่ 2532-2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรับบการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
1.2.1(2)ประกาศมหาวิทยาลัยบ เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายใน
1.2.1(3)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1-2563 วันที่ 23 ม.ค. 63
1.2.1(4)แผงผังระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ
1.2.1(5)นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักวิทยบริการฯ
1.2.1(6)แผนการบริหารงานปละการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 2563
ข้อ 2. มีการกำกับติดตามกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 1.2.2(1)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1-2563 วันที่ 23 ม.ค. 63
1.2.2(2)แผนผังระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ
1.2.2(3)บันทึกข้อความที่อว 0630.09-127 เรื่องขออนุมัติเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่
1.2.2(4)ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
1.2.2(5)คำสั่งที่ 3049-2562 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
1.2.2(6)บันทึกข้อความที่ อว 0630.09-204 เรื่อง ขออนุมัติรับผู้ผ่านการสอบฯ
1.2.2(7)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือนตุลาคม 2562
1.2.2(8)บันทึกข้อความที่ สวท.2563-38 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการทำงานปีงบประมาณ 2563
1.2.2(9)แบบฟอร์มการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ OKR สำนักวิทยบริการฯ 2563
1.2.2(10)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน ธันวาคม 2562
1.2.2(11)บันทึกข้อความที่อว 0630.09-069 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการรอบที่ 1-2563
1.2.2(12)คำสั่งเลขที่-855-2563-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.2.2(13)บันทึกข้อความที่ สวท.2563-03 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่1)
1.2.2(14)แบบฟอร์ม รายงานการพัฒนาตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1
ข้อ 3. มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2.3(1)รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ประจำปีการศึกษา 2561
1.2.3(2)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือนตุลาคม 2562
1.2.3(3)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขวัญใจมหาชน
1.2.3(4)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสา
1.2.3(5)โปสเตอร์ของแสดงความยินดีกับบุคลากร) ลงในจดหมายข่าวสำนักวิทยบริการ ประจำเดือนมกราคม
ข้อ 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 1.2.4(1)บันทึกข้อความที่ สวท.2563-03 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่1)
ข้อ 5. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ข้อ 6. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผลการดำเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ข้อ 1.มีแผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและอาจารย์ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ข้อ 2.มีการมีส่วนร่วมของคณะและหลักสูตร ในการเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ข้อ 3.มีการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ข้อ 4.มีการจัดทำรายงานสรุปในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจำปี มีข้อมูลสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ข้อ 5.นำผลข้อ 4 มาปรับปรุงและจัดทำแผนการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรในปีถัดไป อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์
ข้อ 1.มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและดำเนินการตามระบบที่กำหนดผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ข้อ 2.มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศต่อผู้ใช้บริการเป็นไปตามสูตรสำหรับคำนวณจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ข้อ 3.มีการอบรม แนะนำการใช้ หรือการแนะนำการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ข้อ 4.มีการอบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทุกระดับชั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ข้อ 5.มีจำนวนผู้ใช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีงบประมาณ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ข้อ 6.มีการจัดทำรายงานสรุปตาม ข้อ 3 – 5 ข้อมูลสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ข้อ 7.นำผลข้อ 6 มาปรับปรุงและจัดทำแผนการอบรมแนะนำการใช้ หรือการแนะนำการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด และการใช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในปีถัดไป อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking
ข้อ 1.มีระบบกลไกในการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตของโลกให้ตอบสนองต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยดัชนี Webometrics 2.3.1(1)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอันดับ Webometrics Ranking ของสำนักวิทยบริการ
2.3.1(2)ภาพถ่ายและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอันดับ Webometrics Ranking ของสำนักวิทยบริการฯ
2.3.1(3)ระบบกลไกการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking
2.3.1(4)แผนการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยดัชนี Webometrics Ranking
ข้อ 2.มีการกำกับติดตามให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics 2.3.2(1)บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย
2.3.2(2)ภาพถ่ายและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย
2.3.2(3)คู่มือการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก Webometrics Ranking of World Universities
ข้อ 3.มีคณะกรรมการดำเนินงานกำกับติดตามให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 2.3.3(1)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอันดับ Webometrics Ranking ของสำนักวิทยบริการ
2.3.3(2)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย
2.3.3(3)รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
2.3.3(4)รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อ 4.มีการจัดอบรมแนะนำแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรทุกคณะ/วิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย 2.3.4(1)บันทึกข้อความขอเชิญอบรมการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย
2.3.4(2)ภาพถ่ายและรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย
2.3.4(3)เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย

ข้อ 5.มีอันดับในการจัด Webometrics Ranking ที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.4 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ข้อ 1.มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 2.4.1(1)แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.4.1(2)แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.4.1(3)แผนปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.4.1(4)แผนปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.4.1(5)การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
2.4.1(6)คู่มือห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว
ข้อ 2.มีการกำกับติดตามส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวภายในตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ที่กำหนดประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว/เกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียว 2.4.2(1)คู่มือห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว
2.4.2(2)แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2562
2.4.2(3)แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว พ.ศ. 2562 (ตามแบบฟอร์ม)
2.4.2(4)แผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
2.4.2(5)การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
ข้อ 3.มีคณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 2.4.3(1)รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบห้องสมุดสีเขียว (Green Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4.3(1)ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 13-2562 วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อ 4.มีเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดสีเขียวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.4.4(1)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
2.4.4(2)ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว 51 แห่ง
2.4.4(3)คำสั่งที่ 1931 – 2562 ประชุมเครือข่ายผู้บริหารห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
2.4.4(4)คำสั่งเลขที่ 823 – 2562 สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
2.4.4(5)คำสั่งที่ 516 – 2563 สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
2.4.4(6)รูปภาพ การถ่ายทอดความรู้แนวทางการเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์
2.4.4(7)รูปภาพ การถ่ายทอดความรู้สอนกิจกรรม DIY ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
ข้อ 5.มีการวัดผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและผ่านการรับรองผลการประเมินจากหน่วยงานมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (ระดับประเทศ) 2.4.5(1)เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561
2.4.5(2)เเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2562 (ระดับดีมาก)
2.4.5(3)เภาพถ่าย เข้ารับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ
2.4.5(4)เภาพถ่าย งานมอบรางวัล G-Green สำนักงานสีเขียว
2.4.5(5)เการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
ข้อ 6.มีการรายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุดสีเขียวให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2.4.6(1)เระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 13-2562 วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2.4.6(2)แจ้งผลการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562
2.4.6(3)การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
2.4.6(4)การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562