รายงาน SAR สำนักวิทยบริการฯ ประจำภาคเรียนที่ 1-2562
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ปีการศึกษา 2562


ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของสำนัก/สถาบัน เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

ผลการดำเนินงาน

         เอกสารหลักฐาน         

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ข้อ 1. ผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน มีการนำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการประเมินความสำเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน
1.1.1(2) แผนกลยุทธ์ 2560-2564 สำนักวิทยบริการ
1.1.1(3) แผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการ 2563
1.1.1(4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน จัดทำแผนฯ
1.1.1(5) เล่มสรุปโครงการประชุมทำแผน ปีงบประมาณ 2563
1.1.1(6) ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563
1.1.1(7.1)ตัวชี้วัดเป้าประสงค์-2563 ไตรมาสที่ 1
1.1.1(7.2)ตัวชี้วัดโครงการ-2563 ไตรมาสที่ 1
1.1.1(7.3)ตัวชี้วัดเป้าประสงค์-2563 ไตรมาสที่ 2
1.1.1(7.4)ตัวชี้วัดโครงการ-2563 ไตรมาสที่ 2
1.1.1(8.1)รายงานผลใน vru project ไตรมาส 1.2563
1.1.1(8.2)รายงานผลใน vru project ไตรมาส 2.2563
1.1.1(8.3)รายงานผลใน vru project ไตรมาส 3.2563
1.1.1(9) รายงานประชุมกรรมการบริหาร-เดือน-มีนาคม-2563
1.1.1(10.1)เอกสารการปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2563
1.1.1(10.2)เรื่องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์-โควิด-19
1.1.1(10.3)กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ-กิจกรรมทำหน้ากากอนามัย
ข้อ 2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนัก/สถาบันมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนัก/สถาบันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 1.1.2(1)รายงานการประชุมบุคลากร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 2562
1.1.2(2)การถ่ายทอดพันธกิอให้กับนักศึกษา
1.1.2(3.1)รายงานการประชุมกรรมการประจำส่วนราชการ 1
1.1.2(3.2)เอกสารการประชุมคณะกรรมการปรจำส่วนราชการครั้งที่ 1-2562
1.1.2(4)เอกสารการเผยแพร่ ปชส. ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์
1.1.2(5)เอกสารการเผยแพร่ ปชส. ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน Facebook
1.1.2(6.1)เอกสารการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จดหมายข่าว
1.1.2(6.2)จดหมายข่าวมีนาคม2563
1.1.2(6.3)จดหมายข่าวเมษายน2563
1.1.2(6.4)จดหมายข่าวพฤษภาคม2563
ข้อ 3. สำนัก/สถาบันมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนัก/สถาบันและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 1.1.3(1)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.1.3(2) หนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบปีการศึกษา 2562
1.1.3(3)บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1-2562
1.1.3(4)รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1-2562
1.1.3(5)แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1.3(6)แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา-2562
1.1.3(7)คู่มือความเสี่ยง 2562
1.1.3(8)คำสั่งเลขที่ 1658-2562 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
1.1.3(9) รายงานผลการฝึกอมรมเรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
1.1.3(10)รายงานผลโครงการหลัก
1.1.3(11)บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2-2563
1.1.3(12)รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2-2563
1.1.3(13)แผนบริหารความเสี่ยง-ปีการศึกษา-2563
ข้อ 4. มีการประเมินการบริหารสำนัก/สถาบันด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย 1.1.4(1)แผนกลยุทธ์ 2560-2564 สำนักวิทยบริการ
1.1.4(2)แผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ 2563
1.1.4(3.1)ตัวชี้วัดเป้าประสงค์-2563 ไตรมาสที่ 1
1.1.4(3.2)ตัวชี้วัดเป้าประสงค์-2563 ไตรมาสที่ 2
1.1.4(4) ตัวชี้วัดโครงการ-2563 ไตรมาสที่ 1
1.1.4(5) โครงการประชุมจัดทำทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
1.1.4(6) รายงานประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 3-2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
1.1.4(7) แผนงานประชุมปีการศึกษา2563
1.1.4(8) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสำนักฯ
1.1.4(9) หลักเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปี2562
1.1.4(10) สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปี2562
1.1.4(11) รายงานการปรับปรุงการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ ปี2562
1.1.4(12) แบบการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์-OKR-สำนักวิทยบริการฯ-2563
1.1.4(13.1)รายงานผลใน vru project ไตรมาส 1.2563
1.1.4(13.2)รายงานผลใน vru project ไตรมาส 2.2563
1.1.4(14) คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
1.1.4(15) บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมฯ
1.1.4(16) รายงานข้อมูลของสำนักวิทยบริการฯ ITA นโยบายการป้องกันการทุจริต
1.1.4(17) เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ
1.1.4(18)แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสำนักวิทยบริการฯ 2563
1.1.4(19) จดหมายข่าวของสำนักวิทยบริการฯ
1.1.4(20) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสำนักวิทยบริการฯ 2563
1.1.4(21) มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-2562
1.1.4(22) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานสำนัก
1.1.4(23) รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานด้านภาวะผู้นำและหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารฯ ปีการศึกษา 2562
1.1.4(24) รายงานผลการปรับปรุงการบริหารงานจากผลการประเมินการบริหารงานด้านภาวะผู้นำ ปีการศึกษา 2562
1.1.4(25)แผนปรับปรุงการบริหารงานจากผลการประเมินการบริหารงาน ปีการศึกษา 2563
1.1.4(26) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 5-2563
1.1.4(27) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักฯ
1.1.4(28) คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักฯ
1.1.4(29) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้บริการสำนักฯ พ.ศ. 2554
1.1.4(30) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
1.1.4(31) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุน
1.1.4(32) ตารางเวรการปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์
1.1.4(33) รายงานประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1-2563
ข้อ 5. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้สำนัก/สถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยความรู้ที่ได้เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลภายในองค์กร ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด 1.1.5(1)แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ KM สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.5(2)เอกสารมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของหน่วยงาน
1.1.5(3)แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.1.5.(4.1)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562
1.1.5(4.2)รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
1.1.5(4.3)ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้(KM)
1.1.5(5)แผนการจัดการความรู้-2562_KM
1.1.5(6)ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้-KM-ปีการศึกษา-2562
1.1.5(7.1)ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม การจัดทำ Green Office ครั้งที่1
1.1.5(7.2)จัดอบรม KM แบ่งปันวิธีการ “สู่การเป็นคณะสีเขียว”ครั้งที่1
1.1.5(7.3)การถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1
1.1.5(8.1)ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม การจัดทำ Green Office ครั้งที่2
1.1.5(8.2)จัดอบรม KM แบ่งปันวิธีการ “สู่การเป็นคณะสีเขียว”ครั้งที่2
1.1.5(8.3)การถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2
1.1.5(9.1)ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม การจัดทำ Green Office ครั้งที่3
1.1.5(9.2)จัดอบรม KM แบ่งปันวิธีการ “สู่การเป็นคณะสีเขียว”ครั้งที่3
1.1.5(9.3)การถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 3
1.1.5(10.1))ขอความอนุเคราะห์ส่งสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน
1.1.5(10.2)สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน
1.1.5(11)ขอความอนุเคราะห์เอกสารแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562
1.1.5(12.1)ขอความอนุเคราะห์ส่งสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน
1.1.5(12.2)สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน
1.1.5(12.3)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน พฤษภาคม 2563
1.1.5(13.1)ขอความอนุเคราะห์ส่งสรุปข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2562
1.1.5(13.2)สรุปข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2562
1.1.5(13.3)ประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ข้อ 1. ผู้มีกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 1.2.1(1)คำสั่งที่ 2532-2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรับบการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
1.2.1(2)ประกาศมหาวิทยาลัยบ เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายใน
1.2.1(3)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1-2563 วันที่ 23 ม.ค. 63
1.2.1(4)แผงผังระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ
1.2.1(5)นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักวิทยบริการฯ
1.2.1(6)แผนการบริหารงานปละการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 2563
ข้อ 2. มีการกำกับติดตามกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 1.2.2(1)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1-2563 วันที่ 23 ม.ค. 63
1.2.2(2)แผนผังระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ
1.2.2(3)บันทึกข้อความที่อว 0630.09-127 เรื่องขออนุมัติเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่
1.2.2(4)ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
1.2.2(5)คำสั่งที่ 3049-2562 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
1.2.2(6)บันทึกข้อความที่ อว 0630.09-204 เรื่อง ขออนุมัติรับผู้ผ่านการสอบฯ
1.2.2(7)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือนตุลาคม 2562
1.2.2(8)บันทึกข้อความที่ สวท.2563-38 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการทำงานปีงบประมาณ 2563
1.2.2(9)แบบฟอร์มการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ OKR สำนักวิทยบริการฯ 2563
1.2.2(10)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน ธันวาคม 2562
1.2.2(11)บันทึกข้อความที่อว 0630.09-069 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการรอบที่ 1-2563
1.2.2(12)คำสั่งเลขที่-855-2563-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.2.2(13) คำสั่งที่ 1351-2563 เรื่องแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
1.2.2(14) บันทึกข้อความที่อว0630.09167 ขอส่งการประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย
1.2.2(15) คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ
1.2.2(16) บันทึกข้อความที่ สวท.2563-03 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่1)
1.2.2(17) แบบฟอร์ม รายงานการพัฒนาตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1
1.2.2(18) รายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากร รายบุคคล
ข้อ 3. มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2.3(1)รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ประจำปีการศึกษา 2561
1.2.3(2)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือนตุลาคม 2562
1.2.3(3)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขวัญใจมหาชน
1.2.3(4)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสา
1.2.3(5)โปสเตอร์ของแสดงความยินดีกับบุคลากร) ลงในจดหมายข่าวสำนักวิทยบริการ ประจำเดือนมกราคม
ข้อ 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 1.2.4(1)บันทึกข้อความที่ สวท.2563-03 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่1)
1.2.4(2) รายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากร รายบุคคล
ข้อ 5. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 1.2.5(1) สรุปผลการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 9 เดือน)
ข้อ 6. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 1.2.6(1)แผนการปรับปรุงการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร สานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับร่าง)
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผลการดำเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ข้อ 1.มีแผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและอาจารย์ผลการดำเนินงาน สวท.2.1.1(1)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.1.1(2)แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมรณ2562โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สวท.2.1.1(3)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สวท.2.1.1(4)รายงานประชุมกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2562
สวท.2.1.1(5)รายงานประชุมกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการประจำเดือนเดือนกันยายน 2562
สวท.2.1.1(6)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
สวท.2.1.1(7)รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
สวท.2.1.1(8)คู่มือการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์
สวท.2.1.1(9)แผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
ข้อ 2.มีการมีส่วนร่วมของคณะและหลักสูตร ในการเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด สวท.2.1.2(1)บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อตัวแทนหลักสูตรและตัวแทนนักศึกษา
สวท.2.1.2(2)แบบตอบรับรายชื่อตัวแทนหลักสูตรในการเสนอและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 2563
สวท.2.1.2(3)คำสั่งที่ 2533-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สวท.2.1.2(4)คำสั่งที่ 3548-2562แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
สวท.2.1.2(5)ขอเชิญประชุมรับทราบแนวปฏิบัติและเกณฑ์ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
สวท.2.1.2(6)เอกสารประกอบการประชุมรับทราบแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
สวท.2.1.2(6)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อศูนย์สระแก้ว
สวท.2.1.2(6)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สวท.2.1.2(6)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สวท.2.1.2(6)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สวท.2.1.2(6)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวท.2.1.2(6)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อคณะสาธารณสุขศาสตร์
สวท.2.1.2(6)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อคณะครุศาสตร์
สวท.2.1.2(6)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อคณะวิทยาการจัดการ
สวท.2.1.2(6)เอกสารประกอบการประชุมรายชื่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สวท.2.1.2(7)ภาพถ่ายการประชุมรับทราบแนวปฏิบัติและเกณฑ์การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
สวท.2.1.2(8)รายงานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
สวท.2.1.2(9)แบบฟอร์เสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ(ประเภทหนังสือ)
สวท.2.1.2(10)บันทึกข้อความขอเสนอรายชื่อทรัพยการสารสนเทศจากคณะ-สาขา
สวท.2.1.2(11)การเสนอรายการหนังสือผ่านE-mailของสำนักวิทยบริการ
สวท.2.1.2(12)แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมสำนักวิทยบริการ
สวท.2.1.2(13)รายการทรัพยากรสารสนเทศเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ
สวท.2.1.2(14)คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจำหน่วยงาน
ข้อ 3.มีการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย สวท.2.1.3(1)บันทึกข้อความเรื่องรายงานข้อมูลหลักสูตรและจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา2562
สวท.2.1.3(2)รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการเสนอเพื่อจัดซื้อปีงบประมาณ2562(แยกตามคณะ)
สวท.2.1.3(3)รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการเาสนอเพื่อจัดซื้อปีงบประมาณ2562(แยกตามหลักสูตร)
สวท.2.1.3(4)รายงานการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือแยกตามคณะ-สาขา-หลักสูตร-อาจารย์-นักศึกษา-บุคลากรปีงบประมาณ2563
สวท.2.1.3(5)สรุปการใช้งบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการปีงบประมาณ2563
สวท.2.1.3(6)รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ทำการจัดซื้อ
สวท.2.1.3(6)แบบสำรวจความต้องการใช้วิทยานิพนธ์
สวท.2.1.3(7)รายชื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง_e-magazine และฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์
สวท.2.1.3(8)รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-books)
สวท.2.1.3(9)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ วันที่ 23 ตุลาคม2562
สวท.2.1.3(10)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการเดือนตุลาคม 2562
สวท.2.1.3(11)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ วันที่ 7 พฤศจิกายน2562
สวท.2.1.3(12)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการเดือนพฤศจิกายน 2562
สวท.2.1.3(13)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ วันที่ 6 ธันวาคม2562
สวท.2.1.3(14)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการเดือนธันวาคม 2562
สวท.2.1.3(15)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ วันที่ 21 มกราคม2563
สวท.2.1.3(16)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการเดือนมกราคม 2563
สวท.2.1.3(17)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์2563
สวท.2.1.3(18)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สวท.2.1.3(19)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ วันที่ 20 มีนาคม2563
สวท.2.1.3(20)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการเดือนมีนาคม 2563
สวท.2.1.3(21)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ วันที่ 13 เมษายน2563
สวท.2.1.3(22)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการเดือนเมษายน 2563
สวท.2.1.3(23)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ วันที่ 13 พฤษภาคม2563
สวท.2.1.3(24)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการเดือนพฤษภาคม 2563
สวท.2.1.3(25)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ วันที่ 17 มิถุนายน2563
2.1.3(26)
สวท.2.1.3(27)รายงานการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศปีการศึกษา 2562
ข้อ 4.มีการจัดทำรายงานสรุปในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจำปี มีข้อมูลสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สวท.2.1.4(1)จัดวาระการประชุม กบ. ครั้งที่1-2563
สวท.2.1.4(2)แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประจำเดือนมกราคม2563
สวท.2.1.4(3)ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่1-2563วันจันทร์ที่20มกราคม2563
สวท.2.1.4(4)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่1-2563วันจันทร์ที่20มกราคม2563
สวท.2.1.4(5)เอกสารรายงานการดำเนินงานการประกันคุรภาพตัวบ่งชี้ที่สวท.2.1ไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม2562)
สวท.2.1.4(6)จัดวาระการประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สวท.2.1.4(7)แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดวาระประชุม กบ. ครั้งที่ 5.2563
สวท.2.1.4(8)ระเบียบวาระการประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่5-2563วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2563
สวท.2.1.4(9)รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการไตรมาสที่2
สวท.2.1.4(10)รายละเอียดรายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการไตรมาสที่2
สวท.2.1.4(11)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฺ์ครั้งที่5-2563
สวท.2.1.4(12)ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2563
สวท.2.1.4(13)รายงานการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศปีงบประมาณ2562
ข้อ 5.นำผลข้อ 4 มาปรับปรุงและจัดทำแผนการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรในปีถัดไป สวท.2.1.5(1)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการเดือนพฤษภาคม 2563
สวท.2.1.5(2)บันทึกข้อความที่ อว 0630.09-169ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563เสนอเรื่องเพื่อจัดวาระประชุม กบ. ครั้งที่ 7.2563
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์
ข้อ 1.มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและดำเนินการตามระบบที่กำหนดผลการดำเนินงาน สวท.2.2.1(1.1) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2561
สวท.2.2.1(1.2) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการ
สวท.2.2.1(3) ระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
สวท.2.2.1(4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562
สวท.2.2.1(5) คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
สวท.2.2.1(6) หนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภาย ปีการศึกษา 2562
สวท.2.2.1(7) รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
สวท.2.2.1(8) รายงานผลการประเมินระบบและกลไกบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุุด ประจำปีการศึกษา 2562
สวท.2.2.1(9) สรุปการทบทวนระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562
สวท.2.2.1(10) รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5
ข้อ 2.มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศต่อผู้ใช้บริการเป็นไปตามสูตรสำหรับคำนวณจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ผลการดำเนินงาน สวท.2.2.2(1) รายงานจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
สวท.2.2.2(2) รายงานจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
สวท.2.2.2(3) รายการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ iGLibrary
สวท.2.2.2(4) รายการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO
สวท.2.2.2(5) รายการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ GALE
สวท.2.2.2(6) มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2544
สวท.2.2.2(7) สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
สวท.2.2.2(8) สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
สวท.2.2.2(9)รายงานงานข้อมูลหลักสูตรและจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สวท.2.2.2(10) รายงานจำนวนทรัพยากรสารสนเทศประจำหลักสูตร ประปีการศึกษา 2562
ข้อ 3.มีการอบรม แนะนำการใช้ หรือการแนะนำการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สวท.2.2.3(1) บันทึกข้อความเชิญเป็นวิทยากร คณะครุศาสตร์
สวท.2.2.3(2) บันทึกข้อความขอบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สวท.2.2.3(3) บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรอบรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.2.3(4) ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศและแนะนำการใช้บริการของห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อ 4.มีการอบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทุกระดับชั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สวท.2.2.4(1) หนังสือราชการแจ้งบริการฐานข้อมูลอิเล็์กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถานบันอุดมศึกษา
สวท.2.2.4(2.1) หนังสือรับเลขที่ 125-2563 แจ้งฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 (6 ฐาน)
สวท.2.2.4(2.2) หนังสือรับเลขที่ 126-2563 แจ้งฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 (4 ฐาน)
สวท.2.2.4(3) สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
สวท.2.2.4(4) ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรอบรมจากหน่วยงานต่างๆ
สวท.2.2.4(5) ตารางแสดงรายละเอียดการอบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562
สวท.2.2.4(6) ภาพตัวอย่างหน้าจอฐานข้อมูลต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ
สวท.2.2.4(7) ภาพประกอบการอบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อ 5.มีจำนวนผู้ใช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีงบประมาณ ผลการดำเนินงาน สวท.2.2.5(1.1) หนังสือรับเลขที่ 125-2563 แจ้งฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 (6 ฐาน)
สวท.2.2.5(1.2) หนังสือรับเลขที่ 126-2563 แจ้งฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 (4 ฐาน)
สวท.2.2.5(1.3) หนังสือราชการแจ้งบริการฐานข้อมูลอิเล็์กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถานบันอุดมศึกษา
สวท.2.2.5(2.1) รายงานจำนวนการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก อว.ประจำปีงบประมาณ 2562
สวท.2.2.5(2.2) รายงานจำนวนการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก อว. ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อ 6.มีการจัดทำรายงานสรุปตาม ข้อ 3 – 5 ข้อมูลสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สวท.2.2.6(1) แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดวาระการปรุชม สำนักวิทยบริการฯ
สวท.2.2.6(2.1)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน มกราคม 2563
สวท.2.2.6(2.2)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2563
สวท.2.2.6(2.3)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน มีนาคม 2563
สวท.2.2.6(2.4)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน เมษายน 2563
สวท.2.2.6(2.5)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน พฤษภาคม 2563
สวท.2.2.6(3) บันทึกเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1_2563
สวท.2.2.6(4) บันทึกเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5_2563
สวท.2.2.6(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1_2563
สวท.2.2.6(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5_2563
สวท.2.2.6(7) รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจำไตรมาส 1
สวท.2.2.6(8) รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจำไตรมาส 2
ข้อ 7.นำผลข้อ 6 มาปรับปรุงและจัดทำแผนการอบรมแนะนำการใช้ หรือการแนะนำการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด และการใช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในปีถัดไป สวท.2.2.7(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1_2563
สวท.2.2.7(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5_2563
สวท.2.2.7(3) แผนการจัดการอบรมการสืบค้นสารสนเทศฯ ปีการศึกษา 2563
สวท.2.2.7(4) ตัวอย่างบันทึกเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สวท.2.2.7(5) ตัวอย่าง facebook การประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
สวท.2.2.7(6) บันทึกข้อความของคระเรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สวท.2.2.7(7) ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking
ข้อ 1.มีระบบกลไกในการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตของโลกให้ตอบสนองต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยดัชนี Webometrics สวท.2.3.1(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอันดับ WEBOMETRICS RANKING ของสำนักวิทยบริการ
สวท.2.3.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอันดับ Webometrics Ranking ของสำนักวิทยบริการ
ข้อ 2.มีการกำกับติดตามให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics สวท.2.3.2(1) บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย
สวท.2.3.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย
สวท.2.3.2(3) คู่มือการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก Webometrics Ranking of World Universities
ข้อ 3.มีคณะกรรมการดำเนินงานกำกับติดตามให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา สวท.2.3.3(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอันดับ Webometrics Ranking ของสำนักวิทยบริการ
สวท.2.3.3(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย
สวท.2.3.3(3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
สวท.2.3.3(4) รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อ 4.มีการจัดอบรมแนะนำแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรทุกคณะ/วิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย สวท.2.3.4(1)บันทึกข้อความขอเชิญอบรมการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย
สวท.2.3.4(2) รายงานการอบรมการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย
สวท.2.3.4(3) เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 5.มีอันดับในการจัด Webometrics Ranking ที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม สวท.2.3.5(1)-ผลอันดับ-Webometrics-Ranking-มหาวิทยาลัยไทย-กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ-ประจำปี-2563
ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.4 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ข้อ 1.มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย สวท.2.3.4(1) บันทึกข้อความขอเชิญอบรมการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย
สวท.2.4.1(2)แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สวท.2.4.1(3)แผนปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สวท.2.4.1(4)แผนปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สวท.2.4.1(5)การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
สวท.2.4.1(6)คู่มือห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว
ข้อ 2.มีการกำกับติดตามส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวภายในตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ที่กำหนดประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว/เกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียว สวท.2.4.2(1)คู่มือห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว
สวท.2.4.2(2)แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2562
สวท.2.4.2(3)แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว พ.ศ. 2562 (ตามแบบฟอร์ม)
สวท.2.4.2(4)แผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
สวท.2.4.2(5)การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
ข้อ 3.มีคณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา สวท.2.4.3(1)รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบห้องสมุดสีเขียว (Green Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.4.3(1)ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 13-2562 วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อ 4.มีเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดสีเขียวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สวท.2.4.4(1)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
สวท.2.4.4(2)ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว 51 แห่ง
สวท.2.4.4(3)คำสั่งที่ 1931 – 2562 ประชุมเครือข่ายผู้บริหารห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
สวท.2.4.4(4)คำสั่งเลขที่ 823 – 2562 สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
สวท.2.4.4(5)คำสั่งที่ 516 – 2563 สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
สวท.2.4.4(6)รูปภาพ การถ่ายทอดความรู้แนวทางการเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์
สวท.2.4.4(7)รูปภาพ การถ่ายทอดความรู้สอนกิจกรรม DIY ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
ข้อ 5.มีการวัดผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและผ่านการรับรองผลการประเมินจากหน่วยงานมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (ระดับประเทศ) สวท.2.4.5(1)เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561
สวท.2.4.5(2)เเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2562 (ระดับดีมาก)
สวท.2.4.5(3)เภาพถ่าย เข้ารับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ
สวท.2.4.5(4)เภาพถ่าย งานมอบรางวัล G-Green สำนักงานสีเขียว
สวท.2.4.5(5)เการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
ข้อ 6.มีการรายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุดสีเขียวให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวท.2.4.6(1)เระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 13-2562 วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สวท.2.4.6(2)แจ้งผลการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562
สวท.2.4.6(3)การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
สวท.2.4.6(4)การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562