หมวดที่ 2

การสื่อสารและสร้างจิตสานึก

  • กำหนดแผนงานและเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรให้ความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Office)โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เมื่อดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงานแล้วจะต้องมีการประเมินผล และบันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  • กำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้แก่ หัวข้อและความถี่การสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ความรู้และเข้าใจ ผู้รับผิดชอบในการสื่อสารและผู้รับสาร กำหนดช่องทางรับข้อเสนอแนะ และนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข

ตัวชี้วัดการประเมิน

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

2.2  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน