หมวดที่ 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

  • นำมาตรการการใช้น้ำมาประยุกต์ใช้ในสำนักงานเหมาะสม ได้แก่ การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ การกำหนดเวลาการใช้น้ำ การกำหนดรูปแบบการใช้น้ำ การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
  • นำมาตรการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงมาประยุกต์ใช้ในสำนักงานเหมาะสม ได้แก่ การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า การกำหนดรูปแบบการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
  • จัดการและรณรงค์เพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง มาประยุกต์ใช้ในสำนักงาน เช่น การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การวางแผนการเดินทาง ซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาทำงาน
  • นำมาตรการกระดาษมาประยุกต์ใช้ในสำนักงานเหมาะสม ได้แก่ การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษการกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่
  • นำมาตรการใช้ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน มาประยุกต์ใช้ในสำนักงานเหมาะสม ได้แก่ การสร้างความตระหนักในการใช้ การกำหนดรูปแบบการใช้ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • นำมาตรการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ในการจัดประชุมและนิทรรศการ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ จัดเตรียมขนาดห้องประชุมที่เหมาะสม การเลือกสถานที่ประชุมภายนอกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำมาตรการเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้
  • เก็บข้อมูลการทรัพยากร น้ำ ไฟฟ้าและนำมันเชื้อเพลิง กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ ต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
  • วิเคราะห์ความสำเร็จ หรือแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พนักงานสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดการประเมิน

3.1  การใช้น้ำ

3.2  การใช้พลังงาน

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ

3.4  การประชุมและการจัดนิทรรศการ