1.1.1(6) ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563