หมวดที่ 4

การจัดการของเสีย

กำหนดแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม โดย

  • คัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน
  • จัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่างๆอย่างเหมาะสมทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ
  • ติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจน
  • กำหนดจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการและเพียงพอ
  • พนักงานทิ้งขยะถูกต้องตามประเภท
  • บันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทครบถ้วนทุกเดือน
  • สำนักงานจัดส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
  • ติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
  • ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสานักงาน (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง)
  • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ และสามารถแสดงปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ชัดเจน

ตัวชี้วัดการประเมิน

4.1  การจัดการของเสีย

4.2  การจัดการน้ำเสีย