เอกสารการประชุมคณะกรรมการปรจำส่วนราชการครั้งที่ 1-2562