เอกสารการเผยแพร่ ปชส. ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์