หมวดที่ 6

การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • กำหนดผู้รับผิดชอบที่มีความเข้าใจในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สืบค้นรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบุแหล่งข้อมูลสืบค้น จัดทำบัญชีรายชื่อและมูลค่าสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักงาน สื่อสารผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • รวบรวมข้อมูลและมูลค่า สินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จานวน ๙ รายการ อ้างอิงจากแผนส่งเสริมการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔
  • •รวบรวมการซื้อและมูลค่า สินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จานวนทั้งสิ น ๙ รายการ จากฐานข้อมูลตะกร้าเขียวกรมควบคุมมลพิษ
  • http://gp.pcd.go.th (กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป แฟ้มเอกสาร ซองเอกสาร ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด ตลับหมึก เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ปากกาไวท์บอร์ด กระดาษชำระ )
  • รวบรวมการซื้อและมูลค่า สินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว G-Green ฉลากคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ สินค้า OTOP ที่มีเลขจดแจ้ง /ทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ
  • จัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่แสดงถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือได้ผ่านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบื้องต้น ได้รับการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง สามารถอธิบายแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเองได้
  • ตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น

ตัวชี้วัดการประเมิน

6.1 การจัดซื้อสินค้า

6.2 การจัดจ้าง