1.1.4(23) รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานด้านภาวะผู้นำและหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารฯ ปีการศึกษา 2562