1.1.4(24) รายงานผลการปรับปรุงการบริหารงานจากผลการประเมินการบริหารงานด้านภาวะผู้นำ ปีการศึกษา 2562