1.1.4(26) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 5-2563