ประกาศมหาวิทยาลัยบ เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายใน