รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1-2563 วันที่ 23 ม.ค. 63