บันทึกข้อความที่อว 0630.09-127 เรื่องขออนุมัติเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่