ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง