บันทึกข้อความที่ อว 0630.09-204 เรื่อง ขออนุมัติรับผู้ผ่านการสอบฯ