2.3.1(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอันดับ Webometrics Ranking ของสำนักวิทยบริการ