2.3.2(1) บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย