2.3.3(4) รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563