2.3.4(1) บันทึกข้อความขอเชิญอบรมการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัย