รูปภาพ การถ่ายทอดความรู้แนวทางการเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์