เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2562 (ระดับดีมาก)